Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
1. Obecná ustanovení

1.1. Společnost Promax Media s.r.o., se sídlem Čsl. Armády 213/19, Děčín 1, IČ: 28692292, registrovanou pod spisovou značkou oddíl C 27127, vedenou u Městského soudu v Ústí nad Labem, e-mail: info@restauraceonline.com (dále jen "provozovatel") je provozovatelem internetového serveru www.restauraceonline.com . Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na serveru k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků. To jsou např. reklamní bannery, databázové vstupy, přednostní výpisy a odkazy nebo jiné subjekty zařazené v katalogu umístěném v internetovém serveru a to v souladu s platnou nabídkou provozovatele a pravidly provozovatele.

1.2. Zadavatel reklamní kampaně (dále jen "zadavatel") je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamu na stránkách z mediálního portfolia provozovatele.

2. Uzavření inzertní smlouvy o zveřejnění inzerce

2.1. Inzerce se objednává na základě písemné, faxové nebo e-mailové objednávky potvrzené zadavatelem a provozovatelem, případně zálohové (proforma) faktury vystavené provozovatelem a uhrazené zadavatelem.

3. Inzertní podklady

3.1. Za včasné a bezchybné dodání podkladů provozovateli je odpovědný zadavatel reklamní kampaně.

3.2. Veškeré reklamní podklady a další náležitosti objednávky musí zadavatel poskytnout nejpozději 5 pracovní dnů před datem začátku kampaně.

3.3. Veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí zadavatel poskytnout nejpozději 3 pracovní dny před datem změny.

4. Práva a povinnosti zadavatele

4.1. zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy provozovatele. Zadavatel objednávky dává provozovateli současně s dodáním inzertních podkladů (viz. čl 3 výše) souhlas se šířením daného reklamního sdělení a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení. Zadavatel dále potvrzuje, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby.

4.2. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhradu vzniklé škody. Na vyžádání provozovatele je zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

5. Práva a povinnosti provozovatele

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

a) nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky provozovatele či reklamní podklady neodpovídají těmto Všeobecným obchodním podmínkám,
b) reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
c) reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy nebo etickými pravidly
d) reklamní sdělení svojí neodpovídá kvalitou, formou nebo obsahem oprávněným zájmům provozovatele,
e) Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování a/nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných na serveru provozovatele.


5.2. V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a/nebo opravňující takové reklamní sdělení pozastavit či ukončit, bude provozovatel o tomto informovat zadavatele bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností svého serveru realizovat konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé zadavatele. Oznámení skutečnosti o nevhodnosti reklamních sdělení či jiných reklamních prvků z jakéhokoli z výše zmíněných důvodů je provozovatel oprávněn zadavateli oznámit kdykoli v průběhu kampaně či před jejím spuštěním.

6. Cena za inzerci

6.1. Cena za komerční inzerci je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, které je účtováno podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky provozovatel realizuje vždy po dohodě a za smluvní cenu.

7. Fakturace a platební podmínky

7.1. Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny služby nebo platbu předem na základě vystavené proforma faktury. Obvyklá doba splatnosti proforma faktur je 14 kalendářních dní. Pokud nebude platba připsána na účet provozovatele v požadované výši a v termínu splatnosti, není provozovatel povinen objednanou službu realizovat. V tomto případě je provozovatel oprávněn účtovat storno poplatek dle čl. 8.

7.2. Daňový doklad (faktura) se vystavuje do 15 dnů od přijetí platby. V případě prodlení s jejich úhradou je provozovatel oprávněn účtovat zadavateli za každý započatý den prodlení penále ve výši 0,05% z dlužné částky.

8. Storno poplatky

8.1. V případě, že je zadavatelem zrušena závazně objednaná kampaň, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50% sjednané ceny.

8.2. V případě, že je zadavatelem zrušena již probíhající kampaň, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 100% sjednané ceny.

9. Reklamace

9.1. V případě pochybení provozovatele je zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, zejména ve formě jiné reklamní kampaně.

9.2. Reklamovat inzerci je možné výhradně písemně a to doporučeným dopisem na adresu sídla provozovatele. Jiné formy podání reklamace nejsou považovány za řádně uplatněné.

9.3. Lhůta pro uplatnění reklamace je 5 pracovních dnů ode dne, kdy zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně. Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci ze strany provozovatele je 30 kalendářních dnů.

9.4. Za pochybení na straně provozovatele je považována nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky zadavatele, vyjma plánovaných či krátkodobých výpadků serveru.

10. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem. provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky i bez předchozího upozornění změnit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2012